kolmapäev, 31. jaanuar 2018

Update mähkmete asjus. Vaidlustasin SKA otsuse!Kirjutasin mõni aeg tagasi, et riik, s.o sotsiaalkindlustusamet (SKA) on hakanud järsult vähendama puuetega lastele soodushinnaga võimaldatavate mähkmete kogust. Kui varem rahuldati praktiliselt kõik erimenetluse taotlused ja nii raske kui sügava puudega lapsed said ühes kuus soodushinnaga (10 %-lise omaosalusega) 120 mähet, siis nüüd öeldakse neile järjest ära ja võimaldatakse soodushinnaga vaid 60 mähet kuus. Ehk kaks mähet päevas. Nii ka Juulile. Laps vajab neli mähet päevas, aga on riigi arvates väärt ainult kaht.

Mina sellise ülekohtuga muidugi ei lepi - mitte ainult Juuli, vaid ka teiste puudega laste pärast. Ja saatsin SKAle 26. jaanuaril vaide ära. Selle tekst oli järgmine (ehk on abiks teistele puuetega laste vanematele, kes samuti ülekohtuga leppida ei taha):

VAIE sotsiaalkindlustusameti otsuse nr ... peale

26. 01. 2018

Käesolevaga esitan vaide sotsiaalkindlustusameti otsuse nr ... peale, millega otsustati mitte suurendada minu viieaastase angelmani sündroomiga tütre Julia Eveliina Tähismaa (isikukood ... ) mähkmete piirlimiiti 60-lt mähkmelt 120-le.

Otsuses märgiti, et taotlusele esitatud arstitõendil ei ole märgitud, millisest diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt on lapsel suurem vajadus abivahendi piirlimiidist suurema koguse kasutamiseks. Kuivõrd riigi eelarvelised vahendid on piiratud, siis peab põhjendatud vajadus piirlimiidi tõstmiseks tulenema vahetult Teie lapse diagnoosist või funktsioonihäirest, mitte varasemast võimalusest suurema koguse kasutamiseks.

Selgitan sotsiaalkindlustusametile, et minu lapsel on geeniuuringuga tuvastatud Angelmani sündroom, millega kaasneb eluaegne sügav vaimne ja füüsiline mahajäämus, millest tingitult laps ei suuda kontrollida oma põit ning teeb pidevalt alla. Kuna laps ei suuda sellest samast geeniuuringuga tuvastatud Angelmani sündroomist tingituna käia ning vajab kõikide toimingute, sealhulgas hügieenitoimingute juures ööpäevaringset kõrvalabi (vt lisa 2), siis ei ole ta ka võimeline ise poti peale minema.

Kõnealusel sügava vaimse ja füüsilise puudega lapsel kulub seetõttu vähemalt neli mähet päevas. Üksnes kahe mähkme kasutamine päevas põhjustab lapsel intiimpiirkonna haudumist, millega kaasneb äärmine ebamugavustunne.

Mõistan, et riigi rahalised vahendid on piiratud, kuid tuleb arvestada ka sellega, et laps ei ole ise  oma mahajäämuses süüdi. Selle põhjuseks on kromosoomi häire ning õigusriigis ei ole kohane inimest temast sõltumatutel põhjustel tekkinud geneetilise vea pärast karistada või teda talle ebamugavust tekitavasse olukorda panna. Kuna Eesti kuulub Euroopa Liitu ja jagab euroopalikke väärtusi, siis tuleb neid jagada ka puuetega inimesi puudutavates küsimustes.  Üheks selliseks väärtuseks on ühiskonna kõige nõrgemate, puuetega inimeste toetamine ning neile tervete inimestega võrdsete võimaluste loomine.

Seetõttu palun jätkuvalt suurendada minu lapse uriinipidamatuse toodete, s.o mähkmete kogust kuus 60-lt mähkmelt vähemalt 120ne mähkmeni.

Kinnitan, et selles asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust.


Vaidele on lisatud:

1.     Perearstitõend, kus on kirjas, et laps vajab 120 mähet kuus;
2.     Julia Eveliina Tähismaa viimane puude raskusastme tuvastamise otsus, kust nähtub sõnaselgelt, et Julia Eveliina Tähismaal on sügav puue, millest tingituna vajab pidevat ööpäevaringset kõrvalabi söömisel, hügieenitoimingutel, riietumisel, liikumisel, suhtlemisel; juhendamist ja järelvalvet. Otsus kehtib kuni ...;
3.     Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt 17. 04. 2014 välja antud kliinilise diagnoosi dokument, millest nähtub, et Julia Eveliina Tähismaal on tuvastatud Angelmani sündroom (kromosoomregioonis 15q11.2q13.1 5, 3Mb-suurune deletsioon).


Lugupidamisega

Vaide esitaja Irja Tähismaa (isikukood ...)

Julia Eveliina Tähismaa (isikukood ...) ema

Postiaadress: ... Võru linn
Telefon: ...
E-post: irja.tahismaa@gmail.com

Mõni päev pärast vaide ära saatmist tuli mulle meilile sotsiaalkindlustusametilt, kus anti teada, et vaidel esinevad puudused. Ma polnud märkinud, kellele vaie on (tuleb märkida: sotsiaalkindlustusametile), samuti polnud ma lisanud oma telefoni ja postiaadressi ning lauset, et selles asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust. Okei, likvideerisin „puudused” ja saatsin vaide uuesti ära.

Saab siis näha, kas rahuldatakse või mitte. Või läheb puuetega laste mähkmete raha Keskerakonna grandioosseks pensionitõusuks :D Igal juhul, kui leidub puuetega laste vanemaid, kes vajavad SKA otsuste vaidlustamisel abi, siis olen nõus aitama. Tasuta :). 

Annan teile asjade arengust kindlasti teada. 

Ülal Juulike kaks aastat tagasi Portugalis. Juuli suudab toe najal seista, aga ei ole võimeline iseseisvalt kõndima. Tavalisel toolil istuda ei suuda, kuna tal on tõsised tasakaaluhäired. Seetõttu ei ole ta ka võimeline poti peal istuma, isegi kui teda sinna peale tõsta.